Меню Затваряне

ПОНЯТИЕТО „ЛИДЕР“


Основната идея на подхода „ЛИДЕР“ се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се планират и прилагат на местно ниво с участието на местните заинтересовани страни, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от съответните обществени администрации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики.

Разликата между „ЛИДЕР“ и други по-традиционни мерки за развитие на селските райони се състои в това, че „ЛИДЕР“ посочва „как“ да се действа, а не това „какво“ трябва да се направи.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ?

Политиката за развитие на селските райони е част от общата селскостопанска политика на ЕС, която е насочена към устойчивото развитие в селските райони на Европа в икономически, социални и екологични аспекти.

КАКВО ОЗНАЧАВА АБРЕВИАТУРАТА „ЛИДЕР“ (LEADER)?

LEADER означава „Връзки между дейностите за икономическо развитие на селските райони“ („Liaison entre actions de d?veloppement de l’?conomie rurale“), т.е. това е специфичен подход за подпомагане на развитието на селските райони в местните селски общности.

КАК РАБОТИ ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“?

„Лидер“ насърчава селските райони да търсят нови начини да станат или останат конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателства като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. По този начин „Лидер“ допринася за подобряване на качеството на живот в селските райони за съществуващите в тях общности.

ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ СЕ ОПИСВА СЪС 7 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Подход основан на определен район;
  • Подход „отдолу-нагоре“;
  • Публично-частно партньорство: местни инициативни групи (МИГ);
  • Улесняване на иновациите;
  • Интегрирани и мултисекторни дейности;
  • Работа в „мрежи“ на регионално, национално и европейско ниво;
  • Коопериране;

Всяка характеристика допълва и взаимодейства с останалите по време на целия процес на прилагане.