Меню Затваряне

Проект за изпълнение на СВОМР 2014-2020

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ от ПРСР 2014- 2020, финансиран от ЕЗФРСР . С решение на Общото събрание МИГ Сливница- Драгоман прилага еднофондова стратегия за ВОМР.  Подписано е Споразумение за изпълнение на стратегията №РД50-145/21.10.2016г. със срок на изпълнение 7 години.

Бюджет по подмярка 19.2: 1 953 000,00 лв., от които 90% в размер на 1 757 700.00 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 195 300.00 лв. са Национално финансиране

Бюджет по подмярка 19.4: 651 000,00 лв., от които 90% в размер на 585 900.00 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 65 100 лв. са Национално финансиране

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Обща стратегическа цел:

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Сливница – Драгоман” е насочена към постигане на икономическо и социално развитие на територията на местната група в съответствие с целите на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и на Регламент (EC) № 1305/2013.

Общата стратегическа цел на стратегията е:

Използване на потенциала на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”.

Реализирането на общата стратегическа цел на МИГ през програмния период 2014 – 2020 г. преминава през постигането на няколко основни приоритети и специфични подцели.

Основни приоритети:

Приоритет І. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности.

Приоритет ІІ.  Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд.

Приоритет ІІІ. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.

Приоритет ІV. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.