Меню Затваряне

Проект по подмярка 19.1

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проекта е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на ВОМР от ПРСР 2014-2020г., със срок на изпълнение от 6 месеца, на стойност 48 781.75лв., от които 90% в размер на 43 903.57 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 4 878,18 лв. са Национално финансиране.

ПОДХОДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА Е СВЪРЗАН С ЦЕЛИТЕ НА ПОДМЯРКАТА:

Придобиване на умения и подобряване на капацитета за функциониране на МИГ на местно ниво;

Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;

Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

ПРОЦЕСЪТ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВА 5 ЕТАПА:

Първи етап. Популяризиране процеса на разработка на стратегията.

Включващ:

 1. Подготовка и провеждане на информационни кампании – Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране – 2бр.
 2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население в печатни и в електронен вид – брошури, диплянки, видеоматериали и други – 1бр.
 3. Информационни срещи/семинари – Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – 3бр. в най – големите населени места – Сливница, Драгоман, Алдомировци.
 4. Информационни конференции – Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 2бр. /една в община Сливница и една в община Драгоман/
 5. Публикуване на информация по проекта в регионални медии – 8бр. публикации.

Втори етап. Обучение на Екипа и на местни лидери.

Включващ:

 1. Обучение на екипа на МИГ – Провеждане на двудневно обучение за екипа на МИГ – 1бр.
 2. Обучение на местни лидери – Провеждане на двудневно обучение за местни лидери – 1бр.

През Втория етап ще бъде извършено още едно двуднувно обучение на екипа на МИГ, което ще бъде за сметка на МИГ, в което акцента ще бъде само за възможтостите, които предлагат другите Оперативни програми, извън ПРСР по подхода ВОМР.

Трети етап. Проучване и анализ на територията.

Включващ:

 1. Проучване и анализ – Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и т.н. – 3бр.

Четвърти етап. Подготовка и приемане на стратегията. Включващ:

 1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията – 2бр.
 2. Извършване на експертна работа – от външни експерти, свързана с консултиране за подготовка на стратегията.
 3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност – 3бр.
 4. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР – 3бр. – в едни от най – големите населени места от територията на МИГ.
 5. Приемане на стратегията за ВОМР от Общото събрание на МИГ – провеждане на Общо събрание на МИГ – 1бр.

Пети етап. Администриране на процеса на изпълнение на проекта.

Включващ:

 1. Възнаграждения и осигуровки на кординатори на проекта – проекта ще се управлява от двама координатори – единият ще отговаря за цялостното изпълнение на дейностите по проекта, а другия ще отговаря за финансовата част на проекта.
 2. Извършване на разходи за външни услуги – разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други.
 3. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали.
 4. Извършване на преводи.
 5. Наемане на офис.
 6. Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни.
 7. Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

В процеса на разработване на стратегията посредством извършване на анализи и проучвания бяха събрани данни за характеристиките, потенциала и състоянието на територията, както и за мненията на местните жители, въз основа на които бяха дефинирани основните направления за нейното развитие и съответно беше разписана стратегията за водено от общностите местно развитие. Посредством информационни срещи, конференции, семинари, разпространение на информационни материали, публикации в различни медии и на електронната страница на МИГ беше извършена мащабна информационна кампания, която представи подхода ВОМР и стратегията за ВОМР на местната общност. В подкрепа на информационните дейности бяха изпълнени обучения и извършени редица обществени обсъждания на стратегията за ВОМР на МИГ „Сливница – Драгоман”. Процесът включи извършването на поредица от дейности основно с цел дефиниране на нуждите на територията, определяне на обхвата на инвестициите в стратегията (финансиране само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони), изработване на общите насоки, по които да се извършват интервенциите и очакваните резултати от тяхното прилагане. В резултат на изпълнението на информационната кампания бяха извършени следните информационни и обучителни дейности:

 1. Проведени 3 бр. информационни срещи за популяризиране процеса на разработка на стратегията в градовете Сливница, Драгоман и в село Алдомировци с общ брой присъствали 71 (представители на публичния сектор – 25, представители на стопанския сектор – 28, представители на нестопанския сектор – 18).
 2. Проведени 2 информационни конференции в градовете Сливница и Драгоман с общ брой присъствали 104 (представители на публичния сектор – 13, представители на стопанския сектор – 39, представители на нестопанския сектор – 52).
 3. Проведени 3 бр. информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност в градовете Сливница, Драгоман и в село Габер – общ брой присъствали 61 (представители на публичния сектор – 13, представители на стопанския сектор – 19, представители на нестопанския сектор – 29).
 4. Проведени общо 3 бр. двудневни обучения на екипа на МИГ и местни лидери, 2 за екипа и 1 за местни лидери в комплекс „Алексиевата къща” с. Гургулят – общ брой присъствали 46 (представители на публичния сектор – 9, представители на стопанския сектор – 23, представители на нестопанския сектор – 14).
 5. Проведени 3 бр. обществени обсъждания в най-големите населени места на територията на МИГ – в град Сливница, в град Драгоман и в с.Алдомировци – общ брой присъствали 65 (представители на публичния сектор – 5, представители на стопанския сектор – 26, представители на нестопанския сектор – 34).
 6. Проведени са общо 4 работни срещи на екипа на МИГ – две за подготовка и провеждане на информационни кампании и две за консултиране подготовката на стратегията.

На проведените дискусии, срещи и обществени обсъждания с местната общност беше взето решение дейностите по стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 – 2020 г. да бъдат финансирани само от Европейския фонд за развитие на селските райони.

Процесите, свързани с информиране на населението на територията на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” за възможностите и предизвикателствата пред подхода Водено от общностите местно развитие през програмния период 2014 – 2020 г., подготовката на стратегия за ВОМР, обсъжданията и приемането на СВОМР са извършени на много високо ниво, като е осигурена информация на много широк кръг от хора.