Меню Затваряне

Проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Описание на проекта

На 02.04.2021г. беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 с наименование: „Кажи сирене! Балканско сирене“.

В проекта участват четири МИГ от територията на България и четири инициативни групи от Румъния и три асоциирани партньори от Молдова. Водещ партньор от българска страна е МИГ Раковски.

Проектът е на обща стойност: 492 066.74 лв., от които за финансиране на дейности на МИГ Сливница – Драгоман са 175 546.20 лв.

Срокът за изпълнение и отчитане на проекта е до 24 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от 15.09.2023г.

Общата цел на проекта е: Окуражаване и насърчаване на традиционните и непромишлени сирена, инвестиране в по-здравословно хранене, осигуряване на добър доход за производители и подпомагане и поддръжка на продуктивен сектор с успоредни възможности за туризъм и културни дейности (маршрути на сирене, фестивали, гастрономически събития и т.н.).

Тази цел е част от общата цел на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, а именно: „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие“ и съвпада изцяло с Приоритет II. Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на околната среда и възстановяване на горския фонд, специфична цел 3. „Съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и развитие на културната идентичност и традиции на територията на МИГ Сливница – Драгоман.“ По този начин всички цели на проекта са ясно обвързани с общата цел на СВОМР и изцяло покриват Специфичната цел 3 от Приоритет II.

Проектното предложение предвижда:

  1. Дейности по публичност и информиране. Предвиждат се 4 броя публикации в регионален вестник, сайта на МИГ, изготвяне и монтиране на информационни табели, издаване на двуезичен материал със заглавие „Балкански атлас на сиренето“ или „Пътеводител на балканските сирена“ с акцент върху зоните на партньорите, техните сирена и традициите им в производството на сирене и млечни продукти.
  2. Участие в транснационални партньорски срещи в Троян и Клуж Напока Поролисум, Румъния.
  3. Организиране на два международни фестивали на сиренето в гр. Сливница.
  4. Организиране на два хепънинга на територията на МИГ Сливница – Драгоман, извън градовете Сливница и Драгоман.