Меню Затваряне

Сдружение „МИГ Сливница – Драгоман“  – един от бенефициентите  получили  първите споразумения по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.

На официална церемония на 02.11.2016г. в Гранитната зала на Министерски съвет,  Сдружение „МИГ Сливница – Драгоман” получи едно от първите споразумения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. Споразумението беше връчено на председателя на УС на МИГ Сливница – Драгоман и кмет на община Сливница Васко Стоилков лично от министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в присъствието на премиера Бойко Борисов, изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов и зам.министъра на земеделието и храните Васил Грудев. Проекта е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от ПРСР 2014-2020г., със срок на изпълнение 7 години, на стойност 1 953 000.00лв.

Министър Танева заяви, че споразуменията обхващат близо 500 000 души население от 35 общини, на обща стойност 78 млн. лева, като с тях ще се финансират дейности свързани, с инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микропредприятия, туризъм и опазване на културното наследство на териториите и други.

Премиерът Бойко Борисов призова общините  да усвояват  средствата до последния лев, защото това са пари, които отиват пряко при хората за подобряване на стандарта им на живот.

СНЦ МИГ „Сливница – Драгоман” сключи договор за подготвителни дейности за изработване на стратегия за местно развитие към ПРСР 2014-2020. 

На 09.12.2015г. в Гранитна зала на Министерския съвет бяха връчени първите договори по ПРСР 2014-2020, мярка 19.1 “ Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Сключени са 66 договора на обща стойност 3 366 616,20лв. Договорите бяха връчени от министъра на земеделието и храните Десислава Танева, премиера Бойко Борисов и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов. „2,9 млрд. евро ще бъдат на разположение на бизнеса, земеделските производители и българските селски общини до 2020 година“, заяви министър Танева подчерта, че старият програмен период на ПРСР 2007-2013 г. приключва с един от най-успешните резултати, а именно с 93 % усвояемост на бюджета, благодарение на предприетите мерки от страната на Правителството. Тя благодари на премиера Бойко Борисов за оказаната подкрепа. От своя страна министър-председателят призова общините да използват парите от ПРСР в полза на хората.

На 13.06.2012 г. в гр. София между МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ и СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН“ се сключи договор №РД 50-82/13.06.12 за представяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегия за местно развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно равитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

С Решение №1/08.12.2010г. Софийски окръжен съд реши да впише в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование „Местна инициативна група Сливница-Драгоман“.

Да увеличат населението в района на Сливница и Драгоман е стратегическата цел на Местна инициативна група (МИГ) Сливница – Драгоман. Това каза Венцислав Димитров, който е изпълнителен директор на групата, по време на Годишна конференция по подхода ЛИДЕР, организирана от Кавангард ЕООД, които изпълняват договор за обучение по ЛИДЕР. Надявам се, че много столичани ще предпочетат да живеят в нашия район, който е близо до София и е екологично чист, обясни идеята Димитров. Той добави, че производители от региона ще започнат да предлагат местна храна на пазарите в София и това допълнително ще популяризира района. Общините Сливница и Драгоман са подходящи за биоземеделие, селски, религиозен и исторически туризъм. Там се намират голяма част от църквите, които формират обръча от т.н. Малка Света гора. Село Гургулят е известно с решителната битка от Сръбско-Българската война.