Меню Затваряне

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА


КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ)?

МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им. МИГ насочени към устойчивото развитие на конкретен район чрез:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ?

Политиката за развитие на селските райони е част от общата селскостопанска политика на ЕС, която е насочена към устойчивото развитие в селските райони на Европа в икономически, социални и екологични аспекти.

 • Обединяване и мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от обществения, частния и гражданския сектор;
 • Обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия, „съсобственост“ по отношение на прилагане на подхода и мобилизиране на критична маса, необходима за подобряване на икономическата конкурентоспособност на района;
 • Развиване и укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни чрез намаляване на потенциалните конфликти и улесняване на процеса на вземане на решения чрез консултиране (обмен на мнения и позиции) и дискусии между заинтересованите страни;

КОИ СА ДЕЙСТВАЩИТЕ ЛИЦА В МИГ?

Включването на местните заинтересовани страни означава местното населението като цяло, конкретни групи с икономически и социални интереси и представителни обществени институции. Членове могат да бъдат:

 • местни жители и техните местни групи и организации;
 • професионални групи и организации (например представляващи фермерите;професионалисти не-фермери или малкия бизнес);
 • доставчици на културни и обществени услуги, включително медиите;
 • групи и организации на младите хора и др.

МИГ трябва да обединяват партньорите от обществения и частния сектор, да бъдат добре балансирани и представителни за съществуващите местни различните заинтересовани страни в района. На ниво на вземане на решения, представителите на частни и обществени интереси (различни от представителите на държавните и общински институции) трябва да съставляват поне 50% от местното партньорство.

С КАКВИ ФУНКЦИИ СА НАТОВАРЕНИ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ?

На местните инициативни групи е делегирана отговорността да поемат голяма част от управленските отговорности (например задачите по избор на проекти, плащане, мониторинг, контрол и оценяване) по отношение на индивидуалните действия.

От тях се очаква:

 • да има автономност при вземане на решенията и способности за необременено отношение към местните ресурси;
 • да обедини различните заинтересовани групи в района около общи проекти;
 • да свърже различните мерки;
 • да бъде способна да определи възможностите, предоставени от различните видове местни ресурси;
 • да бъде отворена към новаторски идеи;
 • да бъде способна да свърже и интегрира отделни секторни;

СТРАТЕГИЯ