Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Описание на проекта

На 25.02.2019г. МИГ Сливница – Драгоман подписа Договор за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. с наименование: „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман и идентифициране на партньорски МИГ от Италия за съвместно участие в проект, насочен към съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ.” Проекта е на стойност 48 875.00 лв., от които 90% в размер на 43 987.50 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 4 887.50 лв. са Национално финансиране и е със срок на изпълнение до 7 месеца.

Основната цел на проекта за подготвителни дейности по подмярка 19.3 е използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман и идентифициране на партньорски МИГ от Италия за съвместно разработване на проект по транснационално сътрудничество, насочен към съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и развитие на културната идентичност и традиции на територията на МИГ. Тази цел е част от общата цел на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, а именно: „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие” и съвпада изцяло с ПРИОРИТЕТ ІІ. Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на околната среда и възстановяване на горския фонд., Специфична цел 3. Съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и развитие на културната идентичност и традиции на територията на МИГ. По този начин всички цели на проекта са ясно обвързани с общата цел на СВОМР и изцяло покриват Специфична цел 3 от Приоритет ІІ.

Проектното предложение предвижда: 1. Информиране на местната общност с целите на проекта и целите на подмярка 19.3 чрез публикации в регионален вестник, сайта на МИГ, издаване на информационни материали, изготвяне и монтиране на табели и провеждане на конференция. 2. Посещение на италиански Местни инициативни групи за намиране на партньор, обмяна на опит и разработване на проект по транснационално сътрудничество. 3. Подписване на споразумение за партньорство и разработен проект за кандидатстване по транснационално сътрудничество.

Територията на МИГ Сливница – Драгоман е част от така наречената Мала Света гора, осеяна е от дълбока древност с множество духовни храмове – църкви и манастири, голяма част от тях са паметници на културата от национално и местно значение и „свети места“ – оброчни кръстове и местности, които са характерни само за Западната част на България. За църковните храмове има писмени материали, но те са недостатъчни за експониране на местното наследство, а пък за оброчните кръстове и местности от територията на МИГ информацията е оскъдна и малко хора от България знаят за тях, да не говорим за света. Също така с бъдещия проект ще се представи и местното културно наследство, свързано с фолклора, читалищата, предмети и сечива от древни времена, историческото наследство и географски забележителности на региона. Представяне на традиционните фестивали „Нишавски хоровод“ в Драгоман и „Фестивала на сиренето“ в Сливница. По този начин ще съхраним и ще популяризираме на България и света нещо характерно и неизвестно за нашия регион и нашата страна.

Описание на проекта

Проектът е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ от ПРСР 2014- 2020, финансиран от ЕЗФРСР . С решение на Общото събрание МИГ Сливница- Драгоман прилага еднофондова стратегия за ВОМР.  Подписано е Споразумение за изпълнение на стратегията №РД50-145/21.10.2016г. със срок на изпълнение 7 години.

Бюджет по подмярка 19.2: 1 953 000,00 лв., от които 90% в размер на 1 757 700.00 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 195 300.00 лв. са Национално финансиране

 

Бюджет по подмярка 19.4: 651 000,00 лв., от които 90% в размер на 585 900.00 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 65 100 лв. са Национално финансиране

Цели и приоритети

Обща стратегическа цел:

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Сливница – Драгоман” е насочена към постигане на икономическо и социално развитие на територията на местната група в съответствие с целите на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и на Регламент (EC) № 1305/2013.

Общата стратегическа цел на стратегията е:

„Използване на потенциала на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”.

Реализирането на общата стратегическа цел на МИГ през програмния период 2014 – 2020 г. преминава през постигането на няколко основни приоритети и специфични подцели.

Основни приоритети:

Приоритет І. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности.

Приоритет ІІ.  Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на  околната среда и възстановяване на горския фонд.

Приоритет ІІІ. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места.

Приоритет ІV. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Сливница – Драгоман”.

 

Описание на проекта

Проекта е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на ВОМР от ПРСР 2014-2020г., със срок на изпълнение от 6 месеца, на стойност 48 781.75лв., от които 90% в размер на 43 903.57 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 4 878,18 лв. са Национално финансиране.

Подхода за реализиране на проекта е свързан с целите на подмярката:

  1. Придобиване на умения и подобряване на капацитета за функциониране на МИГ на местно ниво;
  2. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  3. Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
  4. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
  5. Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Процесът на реализиране на проекта включва 5 етапа:

Първи етап. Популяризиране процеса на разработка на стратегията.

Включващ:

 1. Подготовка и провеждане на информационни кампании – Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране – 2бр.
 2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население в печатни и в електронен вид – брошури, диплянки, видеоматериали и други – 1бр.
 3. Информационни срещи/семинари – Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – 3бр. в най – големите населени места – Сливница, Драгоман, Алдомировци.
 4. Информационни конференции – Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 2бр. /една в община Сливница и една в община Драгоман/
 5. Публикуване на информация по проекта в регионални медии – 8бр. публикации.

 

Втори етап. Обучение на Екипа и на местни лидери.

Включващ:

 1. Обучение на екипа на МИГ – Провеждане на двудневно обучение за екипа на МИГ – 1бр.
 2. Обучение на местни лидери – Провеждане на двудневно обучение за местни лидери – 1бр.

През Втория етап ще бъде извършено още едно двуднувно обучение на екипа на МИГ, което ще бъде за сметка на МИГ, в което акцента ще бъде само за възможтостите, които предлагат другите Оперативни програми, извън ПРСР по подхода ВОМР.

 

Трети етап. Проучване и анализ на територията.

Включващ:

 1. Проучване и анализ – Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и т.н. – 3бр.

 

Четвърти етап. Подготовка и приемане на стратегията. Включващ:

 1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията – 2бр.
 2. Извършване на експертна работа – от външни експерти, свързана с консултиране за подготовка на стратегията.
 3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност – 3бр.
 4. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР – 3бр. – в едни от най – големите населени места от територията на МИГ.
 5. Приемане на стратегията за ВОМР от Общото събрание на МИГ – провеждане на Общо събрание на МИГ – 1бр.

 

Пети етап. Администриране на процеса на изпълнение на проекта.

Включващ:

 1. Възнаграждения и осигуровки на кординатори на проекта – проекта ще се управлява от двама координатори – единият ще отговаря за цялостното изпълнение на дейностите по проекта, а другия ще отговаря за финансовата част на проекта.
 2. Извършване на разходи за външни услуги – разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други.
 3. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали.
 4. Извършване на преводи.
 5. Наемане на офис.
 6. Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни.
 7. Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

В процеса на разработване на стратегията посредством извършване на анализи и проучвания бяха събрани данни за характеристиките, потенциала и състоянието на територията, както и за мненията на местните жители, въз основа на които бяха дефинирани основните направления за нейното развитие и съответно беше разписана стратегията за водено от общностите местно развитие. Посредством информационни срещи, конференции, семинари, разпространение на информационни материали, публикации в различни медии и на електронната страница на МИГ беше извършена мащабна информационна кампания, която представи подхода ВОМР и стратегията за ВОМР на местната общност. В подкрепа на информационните дейности бяха изпълнени обучения и извършени редица обществени обсъждания на стратегията за ВОМР на МИГ „Сливница – Драгоман”. Процесът включи извършването на поредица от дейности основно с цел дефиниране на нуждите на територията, определяне на обхвата на инвестициите в стратегията (финансиране само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони), изработване на общите насоки, по които да се извършват интервенциите и очакваните резултати от тяхното прилагане. В резултат на изпълнението на информационната кампания бяха извършени следните информационни и обучителни дейности:

 1. Проведени 3 бр. информационни срещи за популяризиране процеса на разработка на стратегията в градовете Сливница, Драгоман и в село Алдомировци с общ брой присъствали 71 (представители на публичния сектор – 25, представители на стопанския сектор – 28, представители на нестопанския сектор – 18).
 2. Проведени 2 информационни конференции в градовете Сливница и Драгоман с общ брой присъствали 104 (представители на публичния сектор – 13, представители на стопанския сектор – 39, представители на нестопанския сектор – 52).
 3. Проведени 3 бр. информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност в градовете Сливница, Драгоман и в село Габер – общ брой присъствали 61 (представители на публичния сектор – 13, представители на стопанския сектор – 19, представители на нестопанския сектор – 29).
 4. Проведени общо 3 бр. двудневни обучения на екипа на МИГ и местни лидери, 2 за екипа и 1 за местни лидери в комплекс „Алексиевата къща” с. Гургулят – общ брой присъствали 46 (представители на публичния сектор – 9, представители на стопанския сектор – 23, представители на нестопанския сектор – 14).
 5. Проведени 3 бр. обществени обсъждания в най-големите населени места на територията на МИГ – в град Сливница, в град Драгоман и в с.Алдомировци – общ брой присъствали 65 (представители на публичния сектор – 5, представители на стопанския сектор – 26, представители на нестопанския сектор – 34).
 6. Проведени са общо 4 работни срещи на екипа на МИГ – две за подготовка и провеждане на информационни кампании и две за консултиране подготовката на стратегията.

На проведените дискусии, срещи и обществени обсъждания с местната общност беше взето решение дейностите по стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 – 2020 г. да бъдат финансирани само от Европейския фонд за развитие на селските райони.

Процесите, свързани с информиране на населението на територията на сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” за възможностите и предизвикателствата пред подхода Водено от общностите местно развитие през програмния период 2014 – 2020 г., подготовката на стратегия за ВОМР, обсъжданията и приемането на СВОМР са извършени на много високо ниво, като е осигурена информация на много широк кръг от хора.