Program for Rural Development 2014-2020. LEADER+, Local Action Group Slivnitsa - Dragoman

Описание на проекта

Запознаването и прякото въвличане на гражданите в политиката за развитие на селските райони е от особена важност за нейното ефективно прилагане. Това се постига в диалог с гражданското общество чрез неговото широко информиране и консултиране и прилагането на различни форми на сътрудничество и децентрализирано вземане на решения.

Общините Сливница и Драгоман са общини, попадащи в селските райони на Република България и те отговарят на критериите за прилагане на мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). По тази причина те обединиха усилията си в общ проект и в началото на месец юни 2009 г.стартираха подготвителните дейности по създаването на местна инициативна група на територията на двете общини. Изпълнението на проект № 431-2-03-85 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Сливница и Драгоман” е съгласно договор № РД-50-220/03.06.2009 г. между Община Сливница и Министерство на земеделието и храните и Разплащателна агенция.

Проектът ще се реализира за срок от 20 месеца до 03.02. 2011 г. Общ размер на одобрената финансовата помощ е в размер на 179 749 лева.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за цялостно социално-икономическо развитие чрез използване на подхода Лидер.

Конкретни цели:

 • Създаване на МИГ на територията на общините Драгоман и Сливница;
 • Повишаване на капацитета на членовета на МИГ;
 • Събиране и верификация на информация за нуждите на стратегическото планиране на територията на МИГ;
 • Повишаване на информираността и насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за местно развитие.

Партньори на проекта:

1. Местна власт – Община Сливница (бенефициент по проекта) и Община Драгоман

2. Неправителствен сектор – Народно читалище “Драгоман”, гр. Драгоман

3. Бизнес – “Балгериън трак сървисис” ООД, гр. Сливница

Основни мотиви за създаването на МИГ на територията на общините Сливница и Драгоман:

 • Създаване на МИГ на територията на общините Сливница и Драгоман благодарение на възможностите, които подходът ЛИДЕР предоставя на местната общност децентрализирано да предприема действия за постигане на устойчиво развитие на територията;
 • Относителна еднородност на общините Сливница и Драгоман, кандидатстващи за създаване на МИГ, което предполага и относителна еднородност на проблемите, стоящи за разрешаване пред тях;
 • Спецификата на подхода предопределя начина на вземане на решения да става “отдолу – нагоре”, т.е. местните хора да определят приоритетите и целите си за развитие;
 • Общините Сливница и Драгоман разполагат със значителен ресурс от природни дадености и възможности за развитие на икономиката в региона;
 • Създаването на Местна инициативна група ще допринесе за насърчаване и подпомагане на действащите лица на територията, ще подобри партньорството между местната власт, бизнеса и НПО и ще повиши привлекателността на региона.

Основните стъпки за създаването на МИГ на територията на общините Сливница и Драгоман:

 • Етап на информиране и въвличане на местната общественост в реализацията на проекта;
 • Проучвателен етап за събиране на първоначална информация, необходима за разработване на анализи, които ще бъдат използвани при разписване на Стратегията за местно развитие;
 • Етап на разработване на Стратегията за местно развитие;
 • Етап на сформиране и последващо регистриране на Местната инициативна група;
 • Етап за провеждане на информационни кампании за популяризиране на Стратегията за местно развитие.

Дейностите, които ще се реализират:

 • Проучвания в селския район (териториални, социално – икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;
 • Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване на персонала/ екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;
 • Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;
 • Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса на местно развитие;
 • Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
 • Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;
 • Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните.