Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Обява за процедура за прием на проекти BG06RDNP0001-19.431 – МИГ Сливница – Драгоман мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Home / Покани и обяви / Обява за процедура за прием на проекти BG06RDNP0001-19.431 – МИГ Сливница – Драгоман мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура