Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Документи за кандидатстване по процедура за прием на проекти BG06RDNP0001-19.431 – МИГ Сливница – Драгоман мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Home / Покани и обяви / Документи за кандидатстване по процедура за прием на проекти BG06RDNP0001-19.431 – МИГ Сливница – Драгоман мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура