Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ МИГ СЛИВНИЦА-ДРАГОМАН И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА КЪМ 19.03.2020 Г.

Home / Договори / СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ МИГ СЛИВНИЦА-ДРАГОМАН И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА КЪМ 19.03.2020 Г.