Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Мониторинг и оценка за изпълнение на СВОМР, във връзка с чл.34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013

Home / Мониторинг / Мониторинг и оценка за изпълнение на СВОМР, във връзка с чл.34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013