Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.281

Home / Покани и обяви / Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.281