Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Документи За Кандидатстване По Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.301 – МИГ СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН МЯРКА 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА

Home / Покани и обяви / Документи За Кандидатстване По Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.301 – МИГ СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН МЯРКА 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА