Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.301 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Home / Покани и обяви / Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.301 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура