Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.281 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Home / Покани и обяви / Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.281 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности