Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Покана

На вниманието на всички заинтересовани

На 21.07.2019г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Сливница ще се проведе заключителна конференция във връзка с изпълнението на проект с наименование: „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман и идентифициране на партньорски МИГ от Италия за съвместно участие в проект, насочен към съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.