Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Важно съобщение!

Home / Покани и обяви / Важно съобщение!

На вниманието на кандидатите по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ Сливница-Драгоман.

Уведомяваме Ви, че по инициатива на УО на ПРСР на 02.07.2019г. МИГ Сливница – Драгоман подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията за ВОМР в частта интензитет на помощта по мярка 6.4 със следния текст: „Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.“