Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.190 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Home / Покани и обяви / Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.190 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура