Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.153 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата

Home / Покани и обяви / Обява За Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.153 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата