Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Документи за кандидатстване по Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.135 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.2 „Инвестиции В Създаването, Подобряването Или Разширяването На Всички Видове Малка По Мащаби Инфраструктура

Home / Покани и обяви / Документи за кандидатстване по Процедурата За Прием На Проекти BG06RDNP001-19.135 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.2 „Инвестиции В Създаването, Подобряването Или Разширяването На Всички Видове Малка По Мащаби Инфраструктура