Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) за 2017г.

Home / Доклади за дейността / ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) за 2017г.