Меню Затваряне

Проект по подмярка 19.3 – 2019г

Описание на проекта

Проект за подготвителни дейности по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. с наименование: „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман и идентифициране на партньорски МИГ от Италия за съвместно участие в проект, насочен към съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ.” 

На 25.02.2019г. МИГ Сливница – Драгоман подписа Договор за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. с наименование: „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман и идентифициране на партньорски МИГ от Италия за съвместно участие в проект, насочен към съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ.” Проекта е на стойност 48 875.00 лв., от които 90% в размер на 43 987.50 лв. са финансирани от ЕЗФРСР, а 10% в размер на 4 887.50 лв. са Национално финансиране и е със срок на изпълнение до 7 месеца.

Основната цел на проекта за подготвителни дейности по подмярка 19.3 е използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман и идентифициране на партньорски МИГ от Италия за съвместно разработване на проект по транснационално сътрудничество, насочен към съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и развитие на културната идентичност и традиции на територията на МИГ. Тази цел е част от общата цел на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман, а именно: „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие” и съвпада изцяло с ПРИОРИТЕТ ІІ. Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на околната среда и възстановяване на горския фонд., Специфична цел 3. Съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и развитие на културната идентичност и традиции на територията на МИГ. По този начин всички цели на проекта са ясно обвързани с общата цел на СВОМР и изцяло покриват Специфична цел 3 от Приоритет ІІ.

Проектното предложение предвижда: 1. Информиране на местната общност с целите на проекта и целите на подмярка 19.3 чрез публикации в регионален вестник, сайта на МИГ, издаване на информационни материали, изготвяне и монтиране на табели и провеждане на конференция. 2. Посещение на италиански Местни инициативни групи за намиране на партньор, обмяна на опит и разработване на проект по транснационално сътрудничество. 3. Подписване на споразумение за партньорство и разработен проект за кандидатстване по транснационално сътрудничество.

Територията на МИГ Сливница – Драгоман е част от така наречената Мала Света гора, осеяна е от дълбока древност с множество духовни храмове – църкви и манастири, голяма част от тях са паметници на културата от национално и местно значение и „свети места“ – оброчни кръстове и местности, които са характерни само за Западната част на България. За църковните храмове има писмени материали, но те са недостатъчни за експониране на местното наследство, а пък за оброчните кръстове и местности от територията на МИГ информацията е оскъдна и малко хора от България знаят за тях, да не говорим за света. Също така с бъдещия проект ще се представи и местното културно наследство, свързано с фолклора, читалищата, предмети и сечива от древни времена, историческото наследство и географски забележителности на региона. Представяне на традиционните фестивали „Нишавски хоровод“ в Драгоман и „Фестивала на сиренето“ в Сливница. По този начин ще съхраним и ще популяризираме на България и света нещо характерно и неизвестно за нашия регион и нашата страна.